Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarny

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Kierunki – specjalności
studia I stopnia:
specjalność: Dziennikarstwo ogólne
specjalność: Komunikacja medialno-kulturowa
 

studia II stopnia:
specjalność: Komunikacja medialno-marketingowa


Jednostki prowadzące : Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Obejrzyj ulotkę:

Opis

Studia I i II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” kształcą profesjonalistów w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Kształcenie dziennikarzy dokonuje się na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to szkolenie warsztatu, czyli odpowiedź na pytanie: Jak w sposób profesjonalny przekazywać informacje i opinie? Poziom drugi to poziom merytoryczny. Dotyczy on wiedzy, którą dziennikarz musi posiadać, aby nie stać się obiektem manipulacji.

Dziennikarstwo na UKSW daje absolwentowi także podstawową wiedzę w obszarach ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także dobrą orientację w kwestiach religijno-moralnych. Ten szeroki zakres zainteresowań wraz z dobrym przygotowaniem osobowym to niejako „znak firmowy” naszych absolwentów, dzięki któremu są oni chętnie zatrudniani i doceniani w redakcjach mediów ogólnopolskich i lokalnych.

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o mediach
- zna regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prasowego
- zna najważniejsze fakty z historii mediów i dziennikarstwa
- zna rodzaje i gatunki dziennikarskie
- potrafi wskazać różnice między dziennikarstwem a public relations
- zna historię, cel i zadania public relations
- ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania
- zna podstawy i funkcjonowanie systemów medialnych w Polsce i na świecie
- zna podstawowe zasady katolickiej doktryny medialnej
- zna obowiązki i zadania rzecznika prasowego instytucji
- posiada elementarną wiedzę na temat marketingu, w szczególności możliwości zastosowania go w rzeczywistości medialnej,
- posiada wiedzę o reklamie
- zna zasady prowadzenia debat, sporów publicznych w mowie i na piśmie
- zna różnice między poszczególnymi mediami
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm etycznych charakterystycznych dla zawodu dziennikarza

 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

- posługuje się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi
- wykorzystuje swobodnie różne źródła informacji dziennikarskiej
- przygotowuje typowe formy tekstów dziennikarskich i publicystycznych
- przygotowuje typowe wypowiedzi ustne dziennikarskie i publicystyczne
- potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne
- wypowiada się swobodnie jako reprezentant instytucji i organizacji społecznych w mowie i na piśmie

 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
- jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
- pracuje w grupie, przyjmując różne w niej role
- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
- organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania
- rozumie problematykę etyczną związaną z przekazem medialnym
- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania więzi społecznych

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,15   

albo rozszerzony      p1 = 0,20

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,08

albo rozszerzony      p2 = 0,10

Rozmowa kwalifikacyjna

                                    P3 = 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

podstawowy             p4 = 0,15   

albo rozszerzony      p4 = 0,20

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 • wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów społecznościowych
 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. – wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 • poszerzona wiedza w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3+ p4W4

gdzie:

W1 – wynik z języka polskiego,
W2 – wynik z języka obcego,
W3 –wynik z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażony w skali 0-100),
W4 –wynik z przedmiotu do wyboru,
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej.
p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p4 = 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 • wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów społecznościowych
 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. – wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 • poszerzona wiedza w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10


Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI

 • laureaci i finaliści następujących olimpiad:
  • teologii katolickiej
  • chemicznej
  • biologicznej
  • historycznej
  • literatury i języka polskiego
  • geograficznej
  • języka niemieckiego
  • języka francuskiego
  • języka angielskiego
  • języka łacińskiego
  • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
  • fizycznej
  • matematycznej
 • laureaci olimpiady artystycznej
 •  laureatów i finalistów olimpiad tematycznych i konkursów:
  • misyjnej olimpiady znajomości Afryki
  • wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym
  • wiedzy o rodzinie
  • myśli Jana Pawła II
  • konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Christiana”
  • ogólnopolskiej (franciszkańskiej) olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Kolbem
  • konkursu wiedzy o mediach – 3 miejsca
  • konkursu – „Hieronymus – olimpiada biblijna” – 3 miejsca
  • konkursu – olimpiady medialnej.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Należy podać wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach