Biologia

Nazwa kierunku: Biologia

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: studia I stopnia - 3 lata, studia II stopnia - 2 lata


Kierunki - specjalności dla studiów II stopnia:

Biologia człowieka
Ekologia i mikrobiologia środowiskowa
Biologia medyczna i molekularna

Jednostki prowadzące: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Strona: www.wbns.uksw.edu.pl 


Biologia – I stopień

Absolwent studiów I stopnia na kierunku biologia posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na solidnych podstawach z zakresu matematyki, fizyki, chemii i statystyki matematycznej. Ponadto, absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii człowieka (w tym w szczególności genetyki, fizjologii, anatomii i ekologii człowieka) oraz biologii środowiskowej (ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane ze znaczeniem różnorodności biotycznej i jej zagrożeniami). Dzięki temu absolwent rozumie procesy i zjawiska mające miejsce w świecie ożywionym (na wszystkich szczeblach jego organizacji – od molekularnego, przez komórkowy i osobniczy, po biosferę) oraz czynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój kulturowy populacji ludzkich. Zdobyta podczas studiów praktyczna wiedza przygotowuje absolwenta do pracy w: specjalistycznych laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, terenowych stacjach badawczych (instytucji naukowych, parków narodowych i krajobrazowych, itp.), instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, placówkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla. Absolwent może kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia.

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne,
 • w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych,
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych,
 • ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi,
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej oraz ma znajomość rozwoju biologii i stosowanych w niej metod badawczych,
 • ma wiedzę w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym wykorzystanie jej do analizy zjawisk przyrodniczych,
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii,
 • rozumie związki między osiągnięciami biologii a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z prawa autorskiego,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii i powiązanych nauk.

 

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii,
 • rozumie literaturę z zakresu biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim,
 • wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne,
 • wykonuje zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego,
 • stosuje podstawowe techniki informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych,
 • przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne,
 • wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
 • wykorzystuje język naukowy w dyskusjach na tematy biologiczne,
 • umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu biologii,
 • posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii,
 • uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
 • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia,
 • wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

 


Biologia II stopień

Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii.

Program jest realizowany w ramach specjalności: 

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie złożone zjawiska i procesy biologiczne,
 • w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych konsekwentnie opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauk ścisłych, związanych z biologią, w szczególności z biochemii,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi,
 • ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów biologii,
 • ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych,
 • ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii,
 • ma wiedzę o formach pozyskiwania funduszy na badania i zasad tworzenia projektów badawczych z zakresu nauk biologicznych,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii.

 

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze biologii,
 • biegle wykorzystuje literaturę z zakresu biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim,
 • wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych,
 • wykonuje zlecone zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego,
 • stosuje techniki informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych,
 • zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski,
 • wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
 • wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej,
 • wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim,
 • posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla biologii,
 • wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy,
 • systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji kandydatów z nową maturą

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiady: 

 • biologicznej
 • chemicznej
 • fizycznej
 • wiedzy o żywieniu i żywności
 • wiedzy ekologicznej
 • astronomicznej.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach