Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na I rok studiów STACJONARNYCH II STOPNIA:

I. 

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na poszczególnych wydziałach odbywa się na następujące kierunki według poniższych kryteriów:


1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
kierunki:
biologia
inżynieria środowiska

a) Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

b) Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

kierunki:
filozofia
ochrona środowiska

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.


3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

kierunki:
chemia
fizyka
informatyka
matematyka

Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów/dziedzin/zagadnień:

  • dla kierunku chemia: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa), fizyka, chemia organiczna, chemia analityczna, spektroskopia, biochemia oraz chemia fizyczna;
  • dla kierunku fizyka: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa), fizyka klasyczna, metodyka badań fizycznych, termodynamika, optyka, mechanika kwantowa, zjawiska fizyczne (ich opis oraz modelowanie);
  • dla kierunku informatyka: matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa), statystyka, programowanie, analiza algorytmów, bazy danych oraz sieci komputerowe;
  • dla kierunku matematyka: analiza matematyczna, algebra, topologia, równania różniczkowe, analiza wektorowa, rachunek prawdopodobieństwa, analiza zespolona i statystyka matematyczna.

Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wmp.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

kierunki:
archeologia
ekonomia menedżerska
europeistyka
historia
historia sztuki
ochrona dóbr kultury i środowiska
politologia
socjologia
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (pod warunkiem uruchomienia kierunku)

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.


5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

kierunki:
filologia polska
filologia (specjalność: filologia klasyczna)
filologia (specjalność: filologia włoska)
kulturoznawstwo

Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia na kierunku, na który rekrutuje się kandydat. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wnh.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

kierunki:
pedagogika

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

s – średnia ocen z toku studiów.


7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

kierunki:
administracja
stosunki międzynarodowe

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.


8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

kierunki:
nauki o rodzinie

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów


9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

kierunek:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność komunikacja medialno-marketingowa)

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

-  punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
-  punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru, z zastrzeżeniem ust. 2,3:

W = (s*20)/2 + e/2

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów
e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100, powstała w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),

- sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej i dziennikarstwie, w szczególności z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego oraz ogólnej wiedzy o polskim rynku medialnym, a także: polityki, ekonomii, promocji i reklamy, PR-u oraz nowych mediów.

 

1. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wt.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl.

2. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

3. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 

II. 

1. Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega.

2. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

3. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia przez kandydata, o którym mowa w ust. 4 określa rada wydziału.

4. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór tabeli, o której mowa w ust. 4. Pisemne poświadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta wraz z wyżej wymienioną tabelą.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach